среда, 11 ноября 2015 г.

Ситуація успіху на уроці англійської мови


  

За своїм змістом, формами і методами освіта не є незмінним феноменом, адже вона весь час реагує на нові цивілізаційні виклики, суспільні реалії, враховує тенденції, перспективи розвитку людства.

Інноваційне навчання - процес і результат навчальної та освітньої діяльності, що стимулює новаторські зміни в культурі, соціальному середовищі. Воно орієнтоване на формування готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва з іншими людьми.

Інноваційне (лат. іnnovatio - оновлення, зміна) навчання - зорієнтоване на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна і освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку форм мислення, творчих здібностей, високих соціально адаптованих можливостей особливостей особистості.

З метою розвитку творчих здібностей учнів поступового й систематичного прилучення їх до самостійної пізнавальної діяльності, забезпечення співпраці між учнями та вчителем недостатньо використовували лише традиційний урок.   Не слід зводити уроки лише до механічного відтворення, закріплення навичок. Нетрадиційний урок дає змогу учням побачити можливості застосування своїх знань, виявити свій рівень, порівняти себе з іншими учнями, розкритись. У зв’язку зі збільшенням розумового навантаження на уроках практикуються такі прийоми і методи, що підтримують у школярів інтерес до навчання, бажання, стимулюють їхню активність протягом року.
 

     Основними  критеріями та показниками сформованості мотивів до навчання є  :

     1) рівень усвідомлення необхідності опанування іноземної мови - ступінь повноти уявлень (слабка, помірно повна і повна інформованість) про необхідність вивчення навчального предмету;

    2) емоційно-ціннісне ставлення до опанування іноземної мови - інтерес як форма прояву потреби і мотивів вивчення іноземної мови; домінуючі мотиви: зовнішні чи внутрішні за ставленням  до навчальної діяльності, позитивні або негативні  оцінки значимості вивчення іноземної мови й активної роботи на уроці;

   3) активність у виконанні навчальної роботи - успішність, прийняття завдання і його виконання, систематичність виконання завдань, ініціатива і самостійність, прояв взаємодопомоги.

      Виходячи з того, що навчальна діяльність як окремий  вид діяльності взагалі спонукається не одним, а кількома мотивами, слід  виділити для   соціальну і пізнавальну мотивації, які в свою чергу розглядаються через призму  зовнішньої та внутрішньої мотивації:

   1. Широкі соціальні мотиви.

   2. Пізнавальні мотиви, що породжуються самою навчальною діяльністю.

   3. Комунікативні мотиви, мотив участі в навчальному процесі.

  4.Мотиви особистісного розвитку (професійного самовизначення, матеріального благополуччя).

  5. Мотиви успіху (самоствердження, самовираження).

  6. Мотиви уникнення неприємностей.

    Цільова орієнтація навчального матеріалу має для нас першочергове значення. При розробці тематичних планів та планів окремих уроків, при доборі навчального й ілюстративного матеріалу ми враховували характер потреб підлітків в самовираженні, в залученні до світу дорослих. Для стимуляції пізнавальних інтересів добираються тексти, що забезпечують новизну змісту, актуалізацію та відновлення вже засвоєних знань, відображають сучасні досягнення науки, коло інтересів учнів  , історичні та краєзнавчі проблеми, мають практичну значущість.

Навчальний процес будується на основі особистісно-діяльнісного підходу з максимальним урахуванням минулого досвіду  підлітків, їх  індивідуальних  і вікових особливостей та організовується як навчальна діяльність суб'єкта, об'єктом якої є діяльність мовленнєва.

   Визначаючи навчальний процес як взаємодію вчителя та учня, спрямовану на досягнення спільної пізнавальної мети, виділяють такі кроки його проектування:

-постановка навчальної мети  (бажана розвиваюча зміна);

-проектування дій учнів ( на основі аналізу вихідного рівня учня);

-вибір соціальних форм;

-вибір навчального матеріалу;

-вибір допоміжних засобів навчання;

-дії вчителя (чим більше учитель відступав на задній план, тим більше шансів мали учні бути у центрі того, що відбувається на уроці .

   Поряд з технологічними аспектами організації навчального процесу  створюються такі психолого-педагогічні умови, що забезпечують формування в учнів потреби в активному опануванні системи мови та способів оперування набутими знанням (включення учнів у ситуації активного інтелектуального і морального вибору; розвиток в учнів позитивних емоцій; педагогічне спілкування; різноманіття форм соціальної роботи; проблемність; включення елементів дослідження, творчі роботи; здійснення зворотного зв'язку).

    Успіх насамперед пов'язаний із почуттями радості, емоційного піднесення, які відчуває  людина у результаті виконаної роботи.   Отже, якщо допомогти людині якось досягти позитивного результату, то тим самим можна  вмотивувати його на майбутню діяльність.

    На мотиваційному етапі, спираючись на емоційну пам'ять учнів,  організовауються певні ситуації з метою актуалізації емоції успіху або нейтралізації емоції неуспіху для майбутньої діяльності (підтримати позитивне спонукання до навчальної роботи; намалювати перспективу вдалого виконання завдання, пов'язавши її з тими або іншими умовами діяльності, що у минулому забезпечували радість, успіх; нейтралізувати пам'ять від емоції неуспіху в попередній діяльності, а потім створити перспективу для нової, підкресливши, що учень попрацював над своїми помилками або що завдання змінене в порівнянні з минулим разом і т.п.)

   На операційному етапі учні виконують завдання, які враховують їхні індивідуальні здібності, потреби й інтереси, а також приносять задоволення в ході виконання роботи (проблемні завдання, елементи дослідження, творчі роботи). На даному етапі ситуація успіху - окремий випадок проблемного навчання, як один із засобів формування розумових  дій у процесі оптимізації навчання.  Основою для формування смислоутворюючих мотивів опанування підлітками іноземної мови виступає органічне поєднання комунікативного та проблемно-пошукового методів навчання.

   Результативний етап як порівняння передбачуваної оцінки з реальною, вимагає від вчителя організувати роботу таким чином, щоб перетворити результат попередньої діяльності, в емоційний стимул, в усвідомлений мотив для виконання наступного завдання.  

   Отже, створення ситуації успіху забезпечує:

- на мотиваційному етапі основу для формування позитивних емоцій до майбутньої діяльності;

- на операційному - умови успішного виконання завдання, які є емоційно та інтелектуально привабливими для учнів;

- на результативному етапі - підсилює активне ставлення до навчання, перетворивши його мотив у мотив до нової діяльності, або коректує сформоване негативне (рідше нейтральне) ставлення.

   Таким чином, ситуація успіху - не просто педагогічний прийом , а умова виховання такого ставлення до навчання, яке сприяє прояву і розвитку пізнавальної активності учнів, їх самопізнанню, формуванню ставлення до себе і самовираженню.

   Особистісно-зорієнтовані, комунікативні технології навчання забезпечують оптимізацію викладання іноземної мови, мотивацію опанування цього предмету, розширення пізнавальної сфери учнів, залучення їх у спільну пізнавальну діяльність, особистісний розвиток учнів і розвиток колективу класу, стимулювання самоосвіти, самовиховання і самоконтролю;

  - використання вчителем природного мотиву допитливості підлітків, який стимулює  пізнавальні інтереси учнів, виступає сильним мотивуючим чинником;

  - створення умов емоційної привабливості занять іноземною мовою, що сприяє отриманню підлітками задоволення і радості від діяльності, міцному і швидкому запам'ятовуванню навчального матеріалу, формуванню позитивної взаємодії учнів, яка в більшості випадків стимулює успіх учнів;

  - використання вчителем різноманітних форм самостійної, групової і парної роботи, проблемності завдань і ситуацій, елементів дослідження, творчих і практичних робіт, що стимулює  пізнавальну активність учнів.

    Найбільшим мотивуючим потенціалом володіють візуальні і аудіовізуальні засоби: телебачення, діапозитиви,  ілюстрації підручника і підготовлені вчителем, географічні карти, слайди в комплексі з магнітофонним записом.

   Високий рівень сформованості мотивів опанування іноземної мови може бути досягнутий за умови, якщо усі або більшість виділених нами психолого-педагогічних чинників та умов знаходяться  у рівновазі, оптимальній для конкретного учня.  

   Цілеспрямований розвиток мотивів у процесі навчання на основі організації ситуації успіху, педагогічного спілкування, систематичного вирішення пізнавальних завдань мовленнєвого характеру, які створюються спеціально розробленими навчальними та комунікативними ситуаціями,  які наближаються до умов природного спілкування засобами мови, сприяє значному поліпшенню якості, міцності, сталості та тривалості знань і вмінь підлітків, сприяють їх самовираженню.

Комментариев нет:

Отправить комментарий